Poháry a medaile

Sportovní trofeje, diplomy, figurky a ceny pro vítěze

 
 
 
Vyhledávání

Nápověda pro hledání

Do pole pro hledání zadejte název výrobku nebo část jeho názvu (např. pohár stříbrný) a stistkněte tlačítko "Vyhledat zvolený text".

Hledání s omezením výrobků

Chcete najít všechny výrobky, které v názvu obsahují např. kombinace číslic: 521 - 528, zadejte výraz "52 -529". Znaménko mínus odstraní z vyhledávání všechny výrobky s posloupností 529 v čísle výrobku.
Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost:
Vítěz
Jana Vohryzková,
Třešovice 10,
386 01 Strakonice 1,
IČ:63262339 (dále jen „prodávající“).

Tyto obchodní podmínky (OP) obsahují smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená nákupním řádem, dodacími podmínkami a dále reklamačním řádem, které jsou rovněž součástí OP a dále relevantními informacemi obsaženými v sekci Kontakt . Kupující souhlasí s těmito OP účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák.č. 40/1964 Sb., v pl.zn.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb., v pl.zn.). Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zák.č. 513/1991 Sb., v pl.zn.).


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel – podnikatel.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - zákazník internetového obchodu, kterým je buď spotřebitel nebo jiná osoba než spotřebitel.

Kupující/spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/jiná osoba, je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva je smluvní vztah, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu vznikne povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou cenu.

OBJEDNÁVKA

- Objednávku je možné učinit on-line košíkem, emailem, nebo poštou. Jakákoliv forma je závazná.
- Objednávky telefonické přijímáme pouze ve vyjmečných případech.
- Objednáním zboží kupující akceptuje OP.
- Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
- Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
- Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.  

PRÁVA  A  POVINNOSTI  PRODÁVAJÍCÍHO

- Prodávající je povinen splnit závaznou objednávku kupujícího a dodat zboží v dohodnutém termínu.
- Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, rovněž tak v případě, kdy odmítne objednané zboží převzít. Dále je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, stane-li se plnění nemožné nebo změní-li se výrazně cena a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu.
- Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod (vše ze strany kupujícího).
- Další práva a povinnosti prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména z občanského zákoníku a ze zákona o ochraně spotřebitele, vůči jiným osobám zejména z obchodního zákoníku.

PRÁVA  A  POVINNOSTI  KUPUJÍCÍHO

- Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
- Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží ve sjednaném termínu.
- Kupující je povinen (spotřebiteli se doporučuje) dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě.
- Do přepravního dokladu může spotřebitel uvést své výhrady k dodané zásilce.
- Další práva a povinnosti kupujícího vyplývají z obecně závazných předpisů, v případě spotřebitele zejména z občanského zákoníku a ze zákona o ochraně spotřebitele, v případě jiné osoby zejména z obchodního zákoníku.

Nevhodné  skladování  výrobku  nebo jeho provozování po delší dobu při nevhodných podmínkách může způsobit zhoršení technického stavu výrobku. V tomto případě je potřebné nechat výrobek před jeho znovuuvedením do provozu prohlédnout autorizovanou servisní firmou. Náklady prohlídky ani odstranění vzniklých vad  však  nelze nárokovat v rámci záruky.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku (neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem)
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém nebo zásilkovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží. Spolu s odstoupením od smlouvy, které musí být prodávajícímu doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty, uvede spotřebitel číslo objednávky, datum nákupu a požadovaný způsob vrácení peněz.

Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které je spotřebitel povinen vydat zpět prodávajícímu, musí být pokud možno v původním, nepoškozeném obalu, nesmí nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.). Zboží doporučujeme pojistit a v žádném případě neposílat na dobírku (zboží nebude prodávajícím přijato). Vrácení finančních prostředků prodávající provede požadovaným nebo dohodnutým způsobem do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty zboží. Náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a náhradu vzniklého snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn započíst oproti uhrazené kupní ceně, s čímž spotřebitel souhlasí.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího.
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Dodací podmínky.
Osobní odběr
Zboží může vyzvednout pouze kupující nebo osoba jím pověřená a to na základě potvrzení o připravení zboží k vyzvednutí na adrese provozovny Jana Vohryzková, Třešovice 10, PSČ 386 01 Strakonice. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat (prokázat se platným úředním dokladem opatřeným její fotografií) z důvodu vydání zboží oprávněné osobě.

Zasílání přepravní službou - jen na území ČR
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Zásilka bude přepravcem dodána nejpozději třetí pracovní den po předání zboží k přepravě a to od 8 do 18 hodin. O předání zboží k přepravě bude spotřebitel informován. Cena přepravy je vždy uvedena u konkrétního výrobku v jeho popisu. Při dodání zboží doporučujeme překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. poškozená či neúplná, pokud kupující takovou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@vitez-pohary.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat , e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Předejdete tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Zásilka se zbožím vždy obsahuje: návod k použití a údržbě výrobku v českém jazyce a záruční list.

Způsob platby
Kupující může zvolit několik možností úhrady kupní ceny zboží. A to osobně při převzetí na výše uvedené provozovně, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím přepravce, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (potřebné údaje budou kupujícímu sděleny).

Dodací lhůty
Lhůta dodání je sjednána individuálně dohodou s kupujícím většinou do 7 pracovních dnů. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl.zn. Veškeré údaje získané od kupujících jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uzavřením smlouvy se VOP prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2013